Qué ye l’aragonés

L’aragonés o fabla aragonesa ye:

INFORMAZIÓN SOBRE L’ARAGONÉS

Qué ye l’aragonés Formazión de l’aragonés Ambito cheografico de l’aragonés
Bariedaz dialeutals Soziolingüistica de l’aragonés Mapa lingüistico d’Aragón

Qué ye l’aragonés

 L’aragonés ye una luenga romanica u neolatina, ye dizir que esdebiene d’o latín, igual como as atras luengas romanzes (español, franzés, catalán, gallego, oczitano, rumano, asturiano, italiano, portugués, romanche, friulano, sardo,…)

Dende fa muito tiempo l’aragonés s’ha considerato una luenga baxa, no so que por os foranos, sino, o que encara ye más grieu, por os propios aragoneses. ye escusato dizir que a luenga aragonesa, como cualsiquier atra, se puede fer serbir ta toz os emplegos que queramos.

A gran potenzia cultural e pulitica d’o castellano (u español) que bien lugo castellanizó os nuclios urbanos (sieglo XVI) fazió retacular a luenga aragonesa dica as bals alteras d’os Pirineos e os suyos semontanos, anque dica bien dentrato ro sieglo XVIII o pueblo continó charrando en aragonés como luenga cutiana en toda a parti septentrional d’Aragón.

Güe a luenga aragonesa sólo se conserba -e ixo tasamén- que en l’Altoaragón do ye estata encletata por o castellano. E iste aragonés, como todas as luengas, se charra en diferens barians locals: cada bal, cada redolada e mesmo cada lugar gosa tener o suyo propio dialeuto. Manimenos, fueras de chicotas diferenzias, fruito de l’alpartamiento e manca de comunicazión cultural, ye a mesma luenga aragonesa ra que ba dende a linia Biel-Almudébar_Barbués_Berbegal_Fonz dica ra buega con os Pirineos.

tornar ta o endize sobre l’aragonés

 Aragón prerromano

Antis de que i plegasen os romanos, en o territorio de o que güe ye Aragón bi eba, en linias chenerals, tres luengas: ibero, basco e zeltibero. O ibero s’estendeba por a planura d’o Ebro y este de Teruel; o basco por tot o norte d’Aragón, plegando por o sur mesmo dica Zaragoza e o zeltibero, por l’ueste e surueste de Zaragoza e Teruel.

A luenga zelta cuasi no en tenió de presenzia en Aragón, encara que tenemos exemplos de zeltismos que, a trabiés de o latín, son plegatos á l’aragonés: arañón, artica, borda, cleta, garmo, garra, roscadero, bodollo, broxa, bruco, caxico, chebre, mielca, mosta, tollo, tozal, ezetra, antimás de toponimos como Broto, Berdún, Nabardún, Bergua, Bielsa, Blecua, Selgua, Beruela, Aranda, Arándiga, Bera.

De todas as luengas prerromanas a que más cabal ha dixato en aragonés ye estata o basco, que antimás de muito bocabulario, ha contribuyito dreitamén en l’aragonés alportando-li carauteristicas de tipo fonetico como son as zinco bocals, a conserbazión d’as oclusibas xordas interbocalicas d’o latín e a protesis d’a debán de parolas prenzipiatas por r-: arreguir, arrés, arrozegar. Bocables d’orichen bascón en aragonés (prozedens d’una luenga bascona-pirinenca relazionata con o basco autual) son: abarca, aborral, agüerro, anayón, arto, ausín, caparra, carrasca, chandro, chordón, magoría, naya, sabaya, sarrio, sucarrar, osca, ezetra e os toponimos Aínsa, Ansó, Aragüés, Bisagurri, Borau, Echo, Exea, Embún, Grist, Espierba, Chisagüés, Chistau, Chistén, Xabierre, Chaca, Ligüerre, Luesia, Torla, Obarra, …

O endize de toponimos bascos nos aduya a replecar o camín que lebó a romanizazión en o nuestro país, asinas como a suya solideza: Biello Aragón (70%), Sierra de Guara (50%), Sobrarbe (40%) e Ribagorza (30%).

A romanizazión

Os romanos plegan ta ra Peninsula Iberica en o sieglo III antis de Cristo, encara que en Aragón a romanizazión tardará un sieglo más encara en arribar.

A romanizazión se fazió poquet á poquet, á mida que s’estendeban a conquista e a colonizazión romanas e, con istas, a chen prenzipiaba á fer serbir a luenga d’os conquistadors: o latín.

Iste latín que emplegaban os romanos asentatos en Aragón (probinzia Tarraconense) yera muito más popular ( u siga más moderno) que no pas o que emplegaban os colonos d’a Betica. Astí podemos trobar un d’os muitos fautors que contribuyoron á farchar o lesico romanze aragonés de traza diferén á o d’atros romanzes peninsulars.

Anque ye difízil fixar cuan naxió o romanze aragonés, ye muito probable que á empezipios d’o sieglo VIII ya estase farchato u, cuan menos, en periodo de farchamiento. En cualsiquier caso, sí que estarba claramén esferenziato d’o latín, pos en testos latinos d’o sieglo IX se troban formas romanzes aragonesas (ex.: pueyo), o que contrimuestra que ditas formas romanzes lebaban emplegando-sen uno u dos sieglos en a fabla popular.

 O Islam

En o sieglo VIII os arabes imbaden a Peninsula Iberica, feito que suposó una fita alazetal en a esdebenidera formazión d’as luengas romanzes peninsulars, alpartando-las d’as atras luengas romanicas europeyas e adotando-las d’una fuerte fesomía e presonalidá.

D’ista traza o lesico arabe chupirá o corpus lesico de l’aragonés bien dreitamén u emplegando ro mozarabe como fabla puen, anque muito menos que fazió en atras luengas peninsulars como ro castellano u o portugués.

Arabismos son: cotón, garrofa, aforro, afalagar, chabalín, charra, tafarra, zafrán e toponimos como Bujaraloz, Alcoleya, Alquezra, Albalate.

Elementos que consonan con o mozarabe son a conserbazión d’as inizials f-, fl-, pl- asinas como a d’as xordas interbocalicas. Tamién se da coinzidenzia con o mozarabe en a diftongazión debán de yod (güello), o cambio de CT- ta it (muito, leite) e toponimos como Pozuel, Sobradiel, Teruel, Alconchel.

 Ampres menors

Amás d’as luengas debanditas, l’aragonés ha amprato bocables d’atras luengas en epocas e perzentaches diferens, como de o ebreu, chermanico, oczitano, catalán, castellano, luengas amerindias, italiano, franzés, alemán, inglés e griego.

tornar ta o endize sobre l’aragonés

Ambito cheografico de l’aragonés

En l’autualidá l’aragonés ye encletato en o que popularmén se conoxe como Alto Aragón e que biene á suposar, en linias chenerals, as dos terzeras partes septentrionals d’a probinzia de Uesca, fueras d’a faxa oriental d’Aragón, an que se fabla catalán.

Dintro d’iste territorio, o grau d’emplego e conoximiento de l’aragonés ye muito diferén, pos podemos trobar zonas que nos ofrexen carauteristicas bien diferens: emplego normal e cutiano, emplego chenerazional, emplego de cabo cuan e seguntes as zercustanzias, de criollizazión con o castellano, de criollizazión con o catalán, de poco emplego pero plenamén conoxito, conoxito pero no emplegato, d’emplego abitual d’o castellano pero pleno d’aragonesismos foneticos, lesicos, morfolochicos e sintauticos.

As buegas d’o territorio aragonesofono por o norte son claras: l’oczitano (dialeuto gascón de Biarne de Bigorra).

As buegas orientals s’esbafan, pos a transizión de l’aragonés ta o catalán no ye clara, sino gradual; a transizión se produz en o que se clama complexo lingüistico ribagorzano que ofrexe dos barians: l’aragonesa á l’ueste e a catalana á l’este.

As buegas meridionals e ozidentals tamién se troban muito desdibuxatas por a influyenzia d’o castellano, encara que podemos establir-las en una linia esmachinaria que pase por Fago, Biel, Biscarrués, Almudébar, Barbués, Torres d’Alcanadre e Fonz.

Antimás cal considerar a ziudá de Zaragoza, do bibe o sisanta por ziento d’a poblazión aragonesa, un perzentache importán d’a cuala ye de fabla aragonesa.

Os criterios que se fan serbir comunmén ta ascribir un territorio á o dominio lingüistico aragonés son a conserbazión (anque sólo siga que esporadica u propia d’as chenerazions grans) de rasgos morfolochicos e sintauticos de l’aragonés, antimás d’un amplo cabal lesico; por exemplo: emplego d’os articlos o, a, os, as u barians diatopicas propias, emplego d’os pronombres alberbials (en/ne, bi/i), emplego d’as preposizions tipicas (ta, enta), emplego de demostratibos (ixe, ixa, ixo), emplego d’indefinitos (bel, bella), emplego de tiempos berbals aragoneses (como perfeutos simples: metié, cantoron u imperfeutos con -b-: meteba, moriba)

 tornar ta o endize sobre l’aragonés

Bariedaz dialeutals

Popularmén gosan distinguir-sen os dialeutos locals, á os que lis suelen dar o nombre d’o chentilizio local: cheso, ansotano, panticuto, belsetán, chistabino, grausino, bergotés, fobano, ayerbense, fonzense, alquezrano, …


Manimenos, lingüisticamén cal considerar cuatro grans dialeutos u complexos dialeutals:  

 

  1.   Aragonés ozidental:

Ambito: dende o río Aragón dica Nabarra

Carauteristicas: articlos o,a e lo,la; partizipios en -au, -iu, conserbazión d’a morfolochía e sintasis

Sozdialeutos: ansotano, cheso, chaqués, bal d’Estarrún, bal d’Aragüés, canal de Berdún, Suruduel,…

  1.   Aragonés zentral:

Ambito: dende o río Galligo dica ra Zinca e, por o sur, dica ra Guarguera.

Carauteristicas: articlos o,a e ro,ra; partizipios en -ato, -ito, conserbación d’as consonans xordas interbocalicas, asinas como d’a morfolochía e sintasis.

Sozdialeutos: tensino, panticuto, bergotés, belsetán, ballibió, restos de Biescas, bal de Basa, Fiscal, Sobrepuerto, Solana, Sarrablo (Guarguera)

  1. Aragonés oriental:

Ambito: dende o río Zinca dica o Ésera

Carauteristicas: artíclos el, la, els (es), las; perduga de prenunzia de todas as -r finals, perfeuto perifrastico: bas fe, palatalización de a “l” en os grupos inizials pl-, fl-, cl-, conserbazión d’a morfolochía e sintasis.

Sozdialeutos: chistabino, fobano, benasqués, gran complexo ribagorzano (alto: campés, meyo: grausino e baxo: estadillano e fonzense)

  1. Aragonés meridional:  

    Ambito: á o sur de as sierras prepirenencas, ye dizir comarca d’Ayerbe, Sotonera e Semontanos de Uesca e Balbastro. Carauteristicas: O más castellanizato, pero o más omochenio; conserba os articlos o,a (lo,la en Lo Grau e Nabal) e muitismo lesico. Son chenerals os bulgarismos d’ orichen castellano.

    Sozdialeutos: ayerbense (aragonés d’a Galliguera), aragonés d’a Sotonera, aragonés d’a Biolada, aragonés d’a Plana de Uesca, semontanés (aragonés d’o Semontano de Balbastro), aragonés d’as sierras prepirinencas (Bal de Rasal, Arguis, Nozito, …)

 

 

 

Soziolingüistica de l’aragonés

 

Dende o suyo naximiento como luenga romanze l’aragonés ha tenito muito poco á ra suya fabor ta fer-se como luenga d’uso sozial.

En os empezipios d’a conquista de tierras á o Islam e a posterior repoblazión l’aragonés bibió o suyo más gran esplendor.

Dimpués, en plegar a casa condal de Barzelona e a consolidazión, en o sieglo XIII, d’a Corona d’Aragón o catalán estió preferito como luenga de corte.

Manimenos en os sieglos XIII, XIV e XV se fa una rica e estensa literatura en a que bi ha coronicas istoricas, traduzions de libros de biaches, d’istoria e libros sapienzials, fueros, ez. Antiparti, l’aragonés s’emplega como luenga canzilleresca e almenistratiba, de tal traza que se conserba gran cantidá de decumentos reyals, ordinazions monezipals, cartas de poblazión, autas notarials, ez. Cal estacar muito espezialmén en o sieglo XIV a obra de Johan Fernández de Heredia e d’o rei Pietro IV, o Zerimonioso.

Cuan en o sieglo XV plega ta Aragón a casa castellana de Trastamara, prenzipia ra presión castellanizadera, que encara serba muito más fura tres sieglos dimpués (XVIII) en arribar os Borbons, qui trayoron una politica zentralista e uniformadera.

O sieglo XX suposó l’ataque más furo e enzerrinato enta ra luenga aragonesa: a ditadura de Franco, a telebisión e l’alfabetizazión cheneralizata d’a poblazión sólo que en luenga española u castellana, fita e logro sozial que, rebozato con a conzenzia imperial e faxista d’a epoca, suposó o desenradigamiento enta o siñal d’identidá más preziato: a propia luenga.

Con istos condizionans, o berderamén miragloso ye que l’aragonés aiga bibito dica os nuestros días, anque güe se trobe esmortezito.

O lumero de charradors autuals ye una mica radito. Os charradors cutianos e patrimonials talmén no puyen de 10.000 presonas, malas que os charradors pasibos e conoxedors brincan de 25.000. Asinas podérbanos dezir, á manca d’un zenso lingüistico feito como cal, que a comunidá aragonesofona ye arredol de 35.000 presonas.

As prebatinas de dinnificazión, conserbazión e recuperazión d’a luenga aragonesa empezipioron en as añadas setanta d’o sieglo pasato. Dende allora ta agora s’han ito refincando os alazez d’una normalizazión e normatibizazión integradera de l’aragonés que, respetando as bariedaz locals, baiga más entabán que eras. Premios literarios, publicazión d’a gramatica de a luenga aragonesa (de caráuter interdialeutal), abonda literatura, radio, mosica, presenzia sozial dibersa, etz, gosan guardar a luenga patrimonial que tien Aragón.

 

tornar ta o endize sobre l’aragonés

Font: CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA

 

Mapa estret de: http://fablanszaragoza.blogspot.com.es/2014/07/mapa-damostranza-daragones-2013-2014.html

 

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s